Pravidla závodu

Účastník závodu svou registrací, zaplacením startovného a nastoupením do závodu a převzetím svého ID čipu prohlašuje:

 • Každý registrovaný účastník je povinen uhradit startovní poplatek. Pokud nebude uhrazen elektronicky do 28. 9. 2023, je možné poplatek uhradit v místě konání závodu (nebude však uplatněna sleva pro úhradu v předprodeji).
 • On-line registrace bude uzavřena 28. 9. 2023 ve 23:00.
 • Registrace je považována za platnou až po jejím zaplacení a připsáním na účet pořadatele v plné výši.
 • Registrační poplatek po jeho zaplacení je konečný a je nevratný.
 • Změny v registracích (změna jména) je možná pouze do 28. 9. 2023.
 • Závodu se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní závodníci se startovním číslem viditelně a pevně umístěným zepředu na řídítkách nebo na tričku.
 • Podmínkou pro účast v závodě je řádně nasazená helma.
 • Pro správné zařazení závodníka do kategorie je rozhodující ročník narození.
 • V případě zrušení závodu z vůle vyšší moci (vichřice, požár, povodně apod.), bude vybrané startovné převedeno na závod v náhradním termínu nebo vráceno na žádost závodníka se storno poplatkem 50% na pokrytí nákladů závodu (ceny, tisk apod.).
 • Závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky.
 • Po celé délce trati je umístěn a vyznačen doprovod – pořadatelé, kteří dohlížejí na průběh.
 • Závodník je povinen řídit se regulemi tohoto závodu a dodržet trasu závodu.
 • Je zakázáno jakkoliv zkracovat nebo zahrazovat závodní trať.
 • Pořadatel není odpovědný za jakoukoli škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou účastí v závodě nebo jeho sledováním.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo upravit časový harmonogram závodu.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo upravit trasu závodu.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo přerušit či ukončit závod za situace, při které by mohlo být ohroženo bezpečí závodníků a to bez náhrady startovného.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu, propozicích a těchto pravidlech bez předchozího oznámení.
 • Startovní balíčky, které si závodníci nevyzvednou v den závodu, propadají ve prospěch pořadatele.
 • Podmínkou pro předání výhry je osobní účast závodníka na slavnostním vyhlášení vítězů.
 • Protesty týkající se výsledků nebo průběhu závodu musí být podány do 30 minut po úředním vyhlášení či vyvěšení výsledků na výsledkové tabuli.
 • Pořadatel závodu neručí za odložené věci.
 • Každý účastník (nebo zákonný zástupce nezletilého účastníka) vyplněním registrace prohlašuje, že si přečetl propozice a pravidla tohoto závodu, souhlasí s nimi a bude se jimi řídit, startuje na vlastní nebezpečí a riziko, je zdravotně způsobilý a k závodu je dostatečně pojištěn, bude se řídit pokyny pořadatele a pořadatelské služby.
 • Každý účastník prohlašuje, že je psychicky i zdravotně způsobilý se uvedené akce zúčastnit a v případě jakéhokoliv zranění či úrazu nebude po pořadateli požadovat žádné finanční ani jiné odškodnění a bolestné.
 • Každý účastník potvrzuje, že se bude řídit těmito pravidly závodu. Pokud tato pravidla jakýmkoliv způsobem poruší, může to mít za následek diskvalifikaci ze závodu.
 • Každý účastník je povinen si přečíst a respektovat důležité informace a pokyny, které pořadatel zveřejní před závodem na svém webu www.behprojedlicku.cz.
 • Účastník bere na vědomí, že se v rámci akce budou pořizovat fotografické a audiovizuální záznamy a souhlasí s jejich zpracováním a využitím za účelem propagace prostřednictvím reklamních a marketingových materiálů, a potřebných reportů akce, jak v tištěné, tak v elektronické podobě (webové stránky, sociální sítě, tisk) bez nároku na honorář. Kdykoliv může odvolat svůj souhlas se zveřejněním fotografií s jeho osobou nebo osobou nezletilou, jejímž je zákonným zástupcem, zasláním e-mailu na adresu: marketing@nadaceju.cz.
 • Každý účastník je obeznámen s tím, že pořadatel zodpovídá jen za povolení k využití místa pořádání soutěže, zejména za místo startu, cíle, avšak nezodpovídá a neposkytuje žádnou záruku za stav tratí, jejich funkci nebo specifické podmínky soutěže dané např. počasím. Pokud bude třeba během závodu použít veřejnou cestu, pozemní komunikaci nebo jinou dopravní plochu, účastník bere na vědomí, že je třeba dodržet na takových komunikacích pravidla silničního provozu.
 • Každý účastník bere na vědomí, že pořadatel během závodu nepřebírá odpovědnost za škodu za odložené věci účastníka.
 • Každý účastník byl důkladně poučen o průběhu závodu.
 • Každý účastník registrací v závodě dává souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu uvedeném: Souhlas se zpracováním osobních údajů.

Organizátor a záštita

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři

Navrhla a vytvořila