Pravidla závodu

Účastník závodu svou registrací, zaplacením startovného a nastoupením do závodu a převzetím svého ID čipu prohlašuje, že:

 • Každý registrovaný účastník je povinen uhradit startovní poplatek do tří dnů od registrace, v případě že poplatek není včas uhrazen, registrace bude s emailovým upozornění zrušena.
 • On-line registrace bude uzavřena 24. 9. 2022 v 20:00 hod.
 • Registrace je považována za platnou až po jejím zaplacení a připsáním na účet pořadatele v plné výši.
 • Registrační poplatek po jeho zaplacení je konečný a je nevratný.
 • Změny v registracích (změna jména) je možná pouze do 21. 9. 2022 na emailu: info@irontime.cz a to bezplatně.
 • Zaslání přihlášky prostřednictvím internetu a úhrada startovného do 24. 9. 2022 nahrazují písemný podpis na papírové přihlášce.
 • Závodu se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní závodníci se startovním číslem viditelně a pevně umístěným zepředu na řídítkách nebo na tričku.
 • Podmínkou pro účast v závodě je řádné nasazená helma.
 • Pro správné zařazení závodníka do kategorie je rozhodující ročník narození.
 • V případě zrušení závodu z vůle vyšší moci (vichřice, požár, povodně apod.) bude vybrané startovné převedeno na závod v náhradním termínu nebo vráceno na žádost závodníka se storno poplatkem 50% na pokrytí nákladů závodu (ceny, tisk apod.).
 • Závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky.
 • Po celé délce tratě je umístěn a vyznačen doprovod-pořadatelé, kteří dohlížejí na průběh.
 • Závodník je povinen řídit se regulemi tohoto závodu a dodržet trasu závodu.
 • Je zakázáno jakkoliv zkracovat nebo zahrazovat závodní trať.
 • Pořadatel není odpovědný za jakoukoli škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou účastí v závodě nebo jeho sledováním.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo posunout čas startu.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo upravit trasu závodu.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo přerušit či ukončit závod za situace, při které by mohlo být ohroženo bezpečí závodníků a to bez náhrady startovného.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu, propozicích a těchto pravidlech bez předchozího oznámení.
 • Startovní balíčky, které si závodníci nevyzvednou v den závodu, propadají ve prospěch pořadatele.
 • Podmínkou pro předání výhry je osobní účast závodníka na slavnostním vyhlášení vítězů.
 • Protesty týkající se výsledků nebo průběhu závodu musí být podány do 30 minut po úředním vyhlášení či vyvěšení výsledků na výsledkové tabuli.
 • Pořadatel závodu neručí za odložené věci.
 • Každý účastník vyplněním registrace prohlašuje, že si přečetl propozice a pravidla tohoto závodu, souhlasí s nimi a bude se jimi řídit, startuje na vlastní nebezpečí a riziko, je zdravotně způsobilý a k závodu je dostatečně pojištěn, bude se řídit pokyny pořadatele a pořadatelské služby.
 • Každý účastník prohlašuje, že se účastní dobrovolně a na vlastní nebezpečí (se všemi důsledky z toho plynoucími).
 • Každý účastník je psychicky i zdravotně způsobilý se uvedené akce zúčastnit a v případě jakéhokoliv zranění či úrazu nebude po pořadateli požadovat žádné finanční ani jiné odškodnění a bolestné.
 • Každý účastník potvrzuje, že se bude řídit těmito pravidly závodu. Pokud tato pravidla jakýmkoliv způsobem poruší, může to mít za následek diskvalifikaci ze závodu.
 • Každý účastník je povinen si přečíst a respektovat důležité informace a pokyny, které pořadatel zveřejní před závodem na svém webu www.kolobezkaden.cz.
 • Veškeré materiály (fotografie a video) pořízené během akce mohou být pořadatelem použity k vlastní propagaci bez nároku na honorář.
 • Každý účastník je obeznámen s tím, že pořadatel zodpovídá jen za povolení k využití místa pořádání soutěže, zejména za místo startu, cíle, avšak nezodpovídá a neposkytuje žádnou záruku za stav tratí, jejich funkci nebo specifické podmínky soutěže dané např. počasím. Pokud bude třeba během závodu použít veřejnou cestu, pozemní komunikaci nebo jinou dopravní plochu, účastník bere na vědomí, že je třeba dodržet na takových komunikacích pravidla silničního provozu.
 • Každý účastník bere na vědomí, že pořadatel během závodu nepřebírá odpovědnost za škodu za odložené věci účastníka.
 • Každý účastník je informován o tom, že pořadatelem nebylo uzavřeno žádné zvláštní pojištění na náhradu škody způsobené účastníkovi v souvislosti s účastí v závodě.
 • Každý účastník byl důkladně poučen o průběhu závodu.
 • Účastník netrpí žádnou závažnou nemocí nebo závažným onemocněním.
 • Nezletilí účastníci musí nechat své zákonné zástupce vyplnit a podepsat čestné prohlášení. Podepsaný originál je nutné předložit při registraci v místě závodu, jinak nemůže být závodník zařazen do závodu.
 • Každý účastník registrací v závodě dává souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu uvedeném: ZDE Souhlas se zpracováním osobních údajů

Organizátor a záštita

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři

Navrhla a vytvořila